Meteen naar de content

‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź 9,2/10

50% korting - Koop meer, bespaar meer!

info@kelvyshop.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 7 - Levering
Artikel 7A - Verpakking en vervoer
Artikel 8 - Vragen, klachten
Artikel 9 - Prijzen
Artikel 10 - Betalings- en incassobeleid
Artikel 11 - Garantie
Artikel 12 - Opschorting en ontbinding
Artikel 13 - Verjaring en aansprakelijkheid
Artikel 14 - Risico-overgang
Artikel 15 - Overmacht
Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 17 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
Artikel 18 - Klachten
Artikel 19 - Toepasselijk recht
Artikel 1 - Definities


In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
info@kelvyshop.nl is een website van HaoEcommerce.
Consument: natuurlijk persoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Koper: De consument die met de Verkoper een (overeenkomst op afstand) aangaat.
Onderneming: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Aanbod: Elk schriftelijk aanbod aan Koper tot levering van Producten door HaoEcommerce.
Producten: De door HaoEcommerce aangeboden producten zijn hobbyartikelen.
Overeenkomst: de overeenkomst van koop (op afstand) voor de verkoop en levering van door Koper bij HaoEcommerce gekochte Producten.
Website: de door HaoEcommerce gebruikte website is https://www.kelvyshop.nl.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Kelvyshop, onderdeel van Promosale ltd - 14703954 , 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UNITED KINGDOM.

E-mailadres: info@kelvyshop.nl

Identiteit van de leverancier:
HaoEcommerce, 2 Kangchang Road, Sanlian Village, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province, the second floor.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HaoEcommerce en op elke overeenkomst tussen HaoEcommerce en een Koper, alsmede op elk product dat door HaoEcommerce wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HaoEcommerce, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Voordat een (afstands)overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal HaoEcommerce de Koper mededelen op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien, welke in ieder geval op de website(s) van HaoEcommerce worden gepubliceerd, zodat de Koper deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
Van deze algemene voorwaarden kan in het algemeen niet worden afgeweken. De geldigheid van eventuele (andere) algemene voorwaarden of (inkoop)condities van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op alle met HaoEcommerce overeengekomen opdrachten zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van HaoEcommerce van toepassing. In uitzonderlijke situaties kan van de Algemene Voorwaarden worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk met HaoEcommerce is overeengekomen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, wijzigings- en vervolgovereenkomsten met de Koper.
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht en wordt/worden de ongeldige bepaling(en) vervangen door een bepaling die beantwoordt aan de betekenis van de oorspronkelijke bepaling.
Elke onduidelijkheid over de inhoud, uitleg of situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, moet worden beoordeeld en uitgelegd aan de hand van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
Alle aanbiedingen van HaoEcommerce zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien het aanbod beperkt is of onder bepaalde voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Een aanbod is niet geldig als het niet schriftelijk is vastgelegd.
Alle aanbiedingen van HaoEcommerce zijn vrijblijvend. HaoEcommerce is slechts aan het aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, dan wel indien HaoEcommerceeen factuur verzendt op basis van hetgeen door de Koper is aanvaard en ter plaatse schriftelijk is vastgelegd. HaoEcommerce heeft echter het recht om een overeenkomst met een kandidaat-koper af te wijzen om redenen die HaoEcommerce gerechtvaardigd acht.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen HaoEcommerce niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst (op afstand). HaoEcommerce kan niet garanderen dat de kleuren op de foto exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van het product.
Levertijden op de website van HaoEcommerce zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht HaoEcommerce niet tot levering van enig deel van de in de aanbieding of offerte begrepen goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
In de regel worden geen offertes uitgebracht. Indien en voor zover een offerte is uitgebracht, geldt deze niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en volgens het in de offerte vermelde principe van "in de uitverkoop".

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand wanneer de koper een aanbod van HaoEcommerce heeft aanvaard door betaling van het product.
Een aanbod kan door HaoEcommerce worden gedaan via de webwinkel.
Indien de koper het aanbod heeft aanvaard door met HaoEcommerce een overeenkomst aan te gaan, bevestigt HaoEcommerce de overeenkomst schriftelijk per e-mail aan de koper.
Indien de aanvaarding (op onbelangrijke punten) afwijkt van het in de offerte of factuur opgenomen aanbod is HaoEcommerce daaraan niet gebonden. De Koper is verplicht de gehele offerte of factuur te voldoen, tenzij de Koper het tegendeel bewijst.
HaoEcommerce is niet aan een offerte gebonden indien Koper redelijkerwijs kon verwachten of had behoren te begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan een dergelijke fout of vergissing kan de koper geen rechten ontlenen.
Overeenkomsten of contracten mogen alleen worden gesloten door HaoEcommerce bevoegd personeel, werknemers of bevoegde personen die het bedrijf mogen vertegenwoordigen en een schriftelijke volmacht hebben.
Consumenten kunnen binnen 14 dagen gebruik maken van hun herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien de koper een bedrijf is.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst
HaoEcommerce zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HaoEcommerce het recht bepaalde werkzaamheden te zijner keuze door derden te laten verrichten.
Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HaoEcommerce aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst of die Koper redelijkerwijs noodzakelijk acht, tijdig aan HaoEcommerce ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HaoEcommerce zijn verstrekt, heeft HaoEcommerce  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
HaoEcommerce is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HaoEcommerce is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HaoEcommerce kenbaar was.
Koper vrijwaart HaoEcommerce voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 7 - Levering
De levering geschiedt in beginsel af magazijn van de leverancier.
De levering geschiedt franco huis.
Indien de aanvang, voortgang of levering van de diensten wordt vertraagd, bijvoorbeeld doordat koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft verstrekt, onvoldoende medewerking verleent, betaling of termijnbetaling niet tijdig door HaoEcommerce is ontvangen of vertraging ontstaat door andere omstandigheden waarop HaoEcommerce geen invloed heeft, heeft HaoEcommerce recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Koper dient HaoEcommerce schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor levering te stellen. Koper heeft door de vertraging geen recht op schadevergoeding.
Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is HaoEcommerce gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper.
Indien HaoEcommerce gegevens behoeft van de koper in verband met de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan HaoEcommerce ter beschikking heeft gesteld.
Indien HaoEcommerce een levertijd opgeeft, is deze indicatief. Voor leveringen buiten Nederland gelden langere levertijden dan op de website vermeld. Deze termijn is afhankelijk van de levertijd van de leverancier.
HaoEcommerce is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij anders is overeengekomen of de deellevering geen zelfstandige waarde heeft. HaoEcommerce is gerechtigd de aldus geleverde zaken afzonderlijk te factureren.
Koper is verantwoordelijk voor de invoer en betaling van BTW en eventuele invoerrechten op de door hem gekochte Producten.

Artikel 7A - Verpakking en transport
HaoEcommerce verbindt zich jegens Koper om de door Leverancier te leveren zaken behoorlijk te (laten) verpakken en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle leveringen exclusief omzetbelasting (BTW), verpakking en verpakkingsmateriaal.
Aanvaarding van de goederen zonder aantekening op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking op het moment van levering in goede staat was.
De koper wordt geacht in het bezit te zijn van alle noodzakelijke invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbreken of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de goederen op de overeengekomen wijze in ontvangst te nemen. Indien de goederen door HaoEcommerce niet rechtenvrij worden verkocht, kan de koper hieraan geen recht ontlenen om de bestelling te annuleren. Indien de koper invoerrechten moet betalen, zijn deze kosten geheel voor rekening en risico van de koper. Ook aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of klachten van derden over de goederen op grond van octrooien, merken en andere rechten kan geen recht op annulering worden ontleend.
Het moleculaire risico is steeds voor rekening van de koper.

Artikel 8 - Inspectie, klachten
Koper is gehouden de geleverde Producten bij aflevering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van de geleverde Producten te (doen) onderzoeken, doch slechts voor zover dat nodig is om de geleverde Producten uit te pakken of te gebruiken teneinde te kunnen beoordelen of hij de Producten wenst te behouden. Daarbij zal Koper onderzoeken of de afgeleverde Producten wat betreft kwaliteit en kwantiteit aan de Overeenkomst beantwoorden en of de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
De Koper is verplicht te onderzoeken hoe het product gebruikt dient te worden en, in geval van eigen gebruik, het product overeenkomstig de instructies te testen. HaoEcommerce is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product door Koper, noch voor onjuiste adviezen van Koper aan haar klanten.
Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan HaoEcommerce te worden gemeld op info@kelvyshop.nl. Koper heeft hiervoor een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen één maand na ontdekking, doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld. Indien de goederen door ondeskundige behandeling door de koper zelf zijn beschadigd, is de koper aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen.
Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan kan dit slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van HaoEcommerce op de door HaoEcommerce aangegeven wijze. Het retourneren van goederen is uitsluitend ter beoordeling van HaoEcommerce.
Indien Koper van zijn retourrecht gebruik maakt, dient Koper, indien dit naar het oordeel van HaoEcommerce noodzakelijk is, het Product en alle accessoires, voor zover redelijk, in de originele staat en verpakking aan HaoEcommerce te retourneren, overeenkomstig de retourinstructies van HaoEcommerce.
Restituties worden alleen gedaan na schriftelijke overeenstemming met HaoEcommerce.
Terugbetalingen aan de Koper zullen zo snel mogelijk, maar niet later dan 30 dagen na ontvangst van de retouraanvraag worden verwerkt. Terugbetalingen worden gedaan op het eerder opgegeven rekeningnummer.
Indien de Koper zijn recht op reclame uitoefent, heeft hij niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten of openstaande facturen te verrekenen.
In geval van onvolledige levering en/of indien één of meerdere Producten ontbreken en dit aan HaoEcommerce te wijten is, zal HaoEcommerce op verzoek van Koper het ontbrekende Product(en) via de leverancier opnieuw verzenden of de resterende bestelling annuleren (met restitutie van het teveel betaalde). De ontvangst van de producten is leidend. Door de koper geleden schade als gevolg van de afwijkende leveringsomvang kan niet op HaoEcommerce worden verhaald.
Reclame is niet mogelijk indien de koper de verkeerde producten heeft besteld of verkeerde verwachtingen had over het product.

Artikel 9 - Prijzen
Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens wijzigingen in BTW-tarieven.
De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzendkosten en eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor consumenten is de prijs weergegeven zonder BTW.
De in het aanbod vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: In- en uitvoerrechten, vracht- en loskosten, verzekering en eventuele rechten en belastingen. Alle verschillen, gunstig of ongunstig, bij aankomst, vertrek of levering komen ten gunste of ten laste van de koper.
Voor producten waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financi√ęle markt en waarop HaoEcommerce geen invloed heeft, kan HaoEcommerce deze producten met variabele prijzen aanbieden. In het aanbod wordt erop gewezen dat de prijzen indicatief zijn en kunnen fluctueren.
Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mag HaoEcommerce de prijzen naar eigen inzicht verhogen. Indien een prijsverhoging binnen deze drie maanden plaatsvindt, kan dit alleen op grond van een wettelijke regeling.

Artikel 10 - Betalings- en incassobeleid
Betaling dient vooraf te geschieden per bankoverschrijving. Bezwaren tegen de hoogte van facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden gemeld, maar schorten de betalingsverplichting niet op.
Aan een vooraf afgegeven begroting kan de Koper geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
De Koper dient deze kosten onmiddellijk te betalen via de in de webwinkel vermelde betalingswijze. Behoudens bijzondere omstandigheden kan de Koper slechts met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HaoEcommerce een nadere termijn voor de betaling van het verschuldigde bedrag overeenkomen.
HaoEcommerce heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. HaoEcommerce kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. HaoEcommerce kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Indien Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en dit niet doet binnen de overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen, ontvangt Koper eerst een schriftelijke herinnering voordat hij in verzuim is, waarna hij een aanmaning ontvangt waarin hij wordt gewezen op de gevolgen van het verzuim.
Vanaf de datum waarop Koper in verzuim is, maakt HaoEcommerce, zonder nadere ingebrekestelling, aanspraak op wettelijke rente vanaf de eerste dag van verzuim tot aan de volledige betaling en op vergoeding van buitengerechtelijke kosten ex artikel 6:96 BW, berekend volgens de staffel van de Regeling vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
Indien HaoEcommerce meer of hogere kosten heeft gemaakt dan redelijkerwijs noodzakelijk, komen deze voor vergoeding in aanmerking. De gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 11 - Garantie
HaoEcommerce staat er niet voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en aan de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke eisen/voorschriften. HaoEcommerce staat niet in voor het bestaan van gebreken aan het Product, maar zal zich inspannen om het Product te leveren conform de Overeenkomst. De feitelijke duurzaamheid van de producten kan niet worden gegarandeerd.
De bovenstaande garantie is van toepassing in de mate en voor een duur gelijk aan de garantie van de fabrikant. HaoEcommerce is in geen geval aansprakelijk voor de geschiktheid van de producten voor de respectievelijke individuele toepassing door de koper en voor (advies over) het gebruik of de toepassing van de producten.
Alle door HaoEcommerce aangeboden producten zijn voorzien van een CE-markering en de naam en het adres van de fabrikant.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal HaoEcommerce de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering niet redelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van HaoEcommerce, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging stemt Koper ermee in om de vervangen zaken aan HaoEcommercete retourneren en HaoEcommerce de eigendom daarvan te verschaffen indien HaoEcommerce daarom verzoekt.
De garantie geldt niet indien het gebrek te wijten is aan oneigenlijk gebruik of indien de Koper of een derde zonder schriftelijke toestemming van HaoEcommerce wijzigingen aan de zaak heeft aangebracht of heeft getracht aan te brengen of deze heeft gebruikt voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden.
Indien HaoEcommerce garantie verleent op een artikel dat door een derde partij is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de fabrikant van het artikel wordt verleend.
HaoEcommerce adviseert dat bepaalde producten, waaronder producten voor persoonlijke verzorging, een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, die altijd op het product staat vermeld. De koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidsdatum, waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product kan worden gegarandeerd in overeenstemming met de garantie van de fabrikant.
Bij vragen over het gebruik van verzorgingsproducten en de werking van bepaalde ingredi√ęnten en de geschiktheid daarvan voor de koper, kan de koper zich met vragen in algemene zin wenden tot HaoEcommerce of zijn eigen (huis)arts om specifiek advies vragen.

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding
HaoEcommerce is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de koper haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
HaoEcommerce is tevens gerechtigd de overeenkomst(en) die zij met de koper heeft, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke goedkeuring te ontbinden, indien de koper zijn verplichtingen uit enige met HaoEcommerce  gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
HaoEcommerce is voorts gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kunnen worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst onredelijk maken.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van HaoEcommerce op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien HaoEcommerce ophoudt zijn verplichtingen na te komen, behoudt hij zijn wettelijke en contractuele aanspraken.
HaoEcommerce behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 - Beperking aansprakelijkheid
Indien de uitvoering van de Overeenkomst door HaoEcommerce leidt tot aansprakelijkheid van HaoEcommerce jegens Koper of derden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de door HaoEcommerce in verband met de Overeenkomst gefactureerde kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het maximale bedrag dat de verzekeringsmaatschappij per geval uitkeert.
De aansprakelijkheid van HaoEcommerce is voorts beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of vervanging van die zaak - of een onderdeel daarvan - naar keuze van HaoEcommerce. HaoEcommerce is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door het gebruik van door HaoEcommerce geleverde producten. Voor consumenten strekt de beperking zich uit tot hetgeen op grond van artikel 7:24 lid 2 BW is toegestaan.
HaoEcommerce is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door enig handelen of nalaten als gevolg van (onvolledige en/of onjuiste) informatie op de website(s) of gelinkte websites.
HaoEcommerceis niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook uitvallen of niet beschikbaar zijn van de Website.
HaoEcommerce staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud en tijdige ontvangst van door/namens HaoEcommerce verzonden e-mails.
Alle vorderingen van Koper wegens nalatigheid van HaoEcommerce komen te vervallen, tenzij HaoEcommerce schriftelijk en met redenen omkleed in kennis wordt gesteld binnen een jaar nadat Koper op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de feiten waarop zijn vorderingen zijn gebaseerd.
HaoEcommerce wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid en aanspraken van Kopers en derden af die (fysieke) schade hebben geleden als gevolg van het gebruik van de Producten. De producten dienen uitsluitend volgens de gebruiksaanwijzing te worden gebruikt en nooit de dagelijkse dosering te overschrijden. Bij gebruik van medicijnen dient de koper altijd zijn arts te raadplegen.

De door HaoEcommerce gegeven adviezen over het gebruik van de producten zijn slechts van algemene en vrijblijvende aard. Iedere koper dient op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. In geval van twijfel dient de (huis)arts van de koper te worden benaderd voor een beoordeling voor gebruik in een specifiek geval.
De uitwendige verzorgingsproducten en de elektrische apparaten moeten buiten het bereik van kleine kinderen worden gehouden. Bovendien moeten de producten worden bewaard volgens de instructies per product. HaoEcommerce raadt u aan om bij zwangerschap, borstvoeding, medicijngebruik of twijfel over uw gevoeligheid voor een van de ingredi√ęnten, een deskundige te raadplegen alvorens uitwendige verzorgingsproducten te gebruiken.

Artikel 14 - Risico-overdracht
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op de koper op het moment dat de goederen het magazijn van HaoEcommerce verlaten. Ook indien de goederen in de macht van de Koper en/of derden worden gebracht, gaat het risico over op de Koper.

Artikel 15 - Overmacht
HaoEcommerce is niet aansprakelijk indien zij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht, noch is zij gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.
Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot, (i) overmacht van toeleveranciers van HaoEcommerce, (ii) tekortkoming van toeleveranciers in de nakoming van hun verplichtingen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) stroomstoring, (vi) uitval van internet, datanetwerk en telecommunicatiefaciliteiten (bijv, als gevolg van: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) stakingen in de activiteiten van HaoEcommerce, en (xi) andere situaties die volgens HaoEcommerce buiten haar macht liggen en haar tijdelijk of permanent verhinderen haar verplichtingen na te komen.
HaoEcommerce heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HaoEcommerce haar verbintenis had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover HaoEcommerce ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze kan nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HaoEcommerce gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle IE-rechten en auteursrechten van HaoEcommerce blijven exclusief bij HaoEcommerce en worden niet overgedragen aan Koper en/of Gebruiker.
Het is de Koper verboden de documenten waarop de IE-rechten en auteursrechten van HaoEcommerce zijn gebaseerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HaoEcommerce openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te wijzigen of aan derden ter beschikking te stellen. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in de door HaoEcommerce geleverde Producten, dient HaoEcommerce de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk goed te keuren.
Het is de Koper verboden de Producten waarop de Intellectuele Eigendom van HaoEcommerce rust te gebruiken anders dan overeengekomen in de Overeenkomst.
Indien Koper een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van HaoEcommerce constateert of anderszins een (mogelijk) vermoeden heeft van inbreuk op IE-rechten en auteursrechten, zal Koper HaoEcommerce hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 17 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
HaoEcommerce zal zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens van de Koper en de gebruikers van de Website(s) en deze uitsluitend gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid. Op verzoek zal HaoEcommerce de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail aan HaoEcommerce  worden gericht.
Indien HaoEcommerce contractueel verplicht is gegevens te beveiligen, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat niet onredelijk is gezien de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daarmee gemoeide kosten.

Artikel 18 - Klachten
Indien Koper niet tevreden is over de dienstverlening of producten van HaoEcommerce of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst, is Koper verplicht deze klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na de relevante reden die tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen worden gemeld via HaoEcommerce met als onderwerp "Klacht".
De klacht dient door de koper voldoende te worden onderbouwd en/of toegelicht, zodat HaoEcommerce de klacht in behandeling kan nemen.
HaoEcommerce zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht reageren.
Partijen zullen proberen samen tot een oplossing te komen.

Artikel 19 - Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen HaoEcommerce en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Voor de uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden bepalend. HaoEcommerce is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen HaoEcommerce en de koper voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht tot de bevoegdheid van een andere rechter leiden.